ความเพียรเป็นตัวสำเร็จ


ใครนี่ เมื่อมองไม่เห็นฝั่ง ก็ยังกระทำความเพียร
ว่ายอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร
ท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไร จึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้นัก ฯ

ดูกรเทวดา เราพิจารณาเห็นวัตรของโลก
และอานิสงส์แห่งความพยายาม
เพราะฉะนั้น ถึงจะไม่เห็นฝั่ง
เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร ฯ

ฝั่งมหาสมุทรอันลึกประมาณไม่ได้ ย่อมไม่ปรากฏ
ความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่าน ย่อมเปล่าประโยชน์
ท่านยังไม่ทันจะถึงฝั่ง ก็จักต้องตายเป็นแน่ ฯ

บุคคลผู้กระทำความเพียรอยู่ แม้จะตาย ก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้
คือ ไม่ถูกติเตียนในระหว่างหมู่ญาติ เทวดา และพรหมทั้งหลาย
อนึ่ง บุคคลเมื่อกระทำกิจของบุรุษอยู่ ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง
การงานอันใดยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม
การงานอันนั้นก็ไร้ผล มีความลำบากเกิดขึ้น
ความปรากฏแก่บุคคล ผู้กระทำความพยายามในอันมิใช่ฐานะใด
จะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายามในอันมิใช่ฐานะนั้น ฯ

ดูกรเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่า
การงานนี้ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามแล้ว
ไม่ป้องกันอันตราย ชื่อว่าไม่พึงรักษาชีวิตของตน
ถ้าผู้นั้นพึงละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย
ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านนั้น ฯ

ดูกรเทวดา คนบางพวกในโลกนี้
เห็นอยู่ซึ่งผลแห่งความประสงค์ จึงประกอบการงานทั้งหลาย
การงานเหล่านั้นจะสำเร็จก็ตาม ไม่สำเร็จก็ตาม
ดูกรเทวดา ท่านย่อมเห็นผลแห่งการงานอันประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ
คนอื่นๆ พากันจมลงในมหาสมุทร  เราคนเดียวเท่านั้นพยายามว่ายข้ามอยู่
และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้เรา
เรานั้นจักพยายามตามสติกำลัง
จักทำความเพียรที่บุรุษพึงกระทำ ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร ฯ

ท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรม
ไม่จมลงในห้วงมหรรณพทั้งลึก ทั้งกว้างเห็นปานนี้
ด้วยการกระทำความเพียรของบุรุษ ฯ